Source code for PIL.ImageFont

#
# The Python Imaging Library.
# $Id$
#
# PIL raster font management
#
# History:
# 1996-08-07 fl  created (experimental)
# 1997-08-25 fl  minor adjustments to handle fonts from pilfont 0.3
# 1999-02-06 fl  rewrote most font management stuff in C
# 1999-03-17 fl  take pth files into account in load_path (from Richard Jones)
# 2001-02-17 fl  added freetype support
# 2001-05-09 fl  added TransposedFont wrapper class
# 2002-03-04 fl  make sure we have a "L" or "1" font
# 2002-12-04 fl  skip non-directory entries in the system path
# 2003-04-29 fl  add embedded default font
# 2003-09-27 fl  added support for truetype charmap encodings
#
# Todo:
# Adapt to PILFONT2 format (16-bit fonts, compressed, single file)
#
# Copyright (c) 1997-2003 by Secret Labs AB
# Copyright (c) 1996-2003 by Fredrik Lundh
#
# See the README file for information on usage and redistribution.
#

from __future__ import print_function

from PIL import Image
from PIL._util import isDirectory, isPath
import os, sys

try:
  import warnings
except ImportError:
  warnings = None

class _imagingft_not_installed:
  # module placeholder
  def __getattr__(self, id):
    raise ImportError("The _imagingft C module is not installed")

try:
  from PIL import _imagingft as core
except ImportError:
  core = _imagingft_not_installed()

# FIXME: add support for pilfont2 format (see FontFile.py)

# --------------------------------------------------------------------
# Font metrics format:
#    "PILfont" LF
#    fontdescriptor LF
#    (optional) key=value... LF
#    "DATA" LF
#    binary data: 256*10*2 bytes (dx, dy, dstbox, srcbox)
#
# To place a character, cut out srcbox and paste at dstbox,
# relative to the character position. Then move the character
# position according to dx, dy.
# --------------------------------------------------------------------


class ImageFont:
  "PIL font wrapper"

  def _load_pilfont(self, filename):

    file = open(filename, "rb")

    for ext in (".png", ".gif", ".pbm"):
      try:
        fullname = os.path.splitext(filename)[0] + ext
        image = Image.open(fullname)
      except:
        pass
      else:
        if image and image.mode in ("1", "L"):
          break
    else:
      raise IOError("cannot find glyph data file")

    self.file = fullname

    return self._load_pilfont_data(file, image)

  def _load_pilfont_data(self, file, image):

    # read PILfont header
    if file.readline() != b"PILfont\n":
      raise SyntaxError("Not a PILfont file")
    d = file.readline().split(b";")
    self.info = [] # FIXME: should be a dictionary
    while True:
      s = file.readline()
      if not s or s == b"DATA\n":
        break
      self.info.append(s)

    # read PILfont metrics
    data = file.read(256*20)

    # check image
    if image.mode not in ("1", "L"):
      raise TypeError("invalid font image mode")

    image.load()

    self.font = Image.core.font(image.im, data)

    # delegate critical operations to internal type
    self.getsize = self.font.getsize
    self.getmask = self.font.getmask

##
# Wrapper for FreeType fonts. Application code should use the
# <b>truetype</b> factory function to create font objects.

class FreeTypeFont:
  "FreeType font wrapper (requires _imagingft service)"

  def __init__(self, font=None, size=10, index=0, encoding="", file=None):
    # FIXME: use service provider instead
    if file:
      if warnings:
        warnings.warn('file parameter deprecated, please use font parameter instead.', DeprecationWarning)
      font = file

    if isPath(font):
      self.font = core.getfont(font, size, index, encoding)
    else:
      self.font_bytes = font.read()
      self.font = core.getfont("", size, index, encoding, self.font_bytes)

  def getname(self):
    return self.font.family, self.font.style

  def getmetrics(self):
    return self.font.ascent, self.font.descent

  def getsize(self, text):
    return self.font.getsize(text)[0]

  def getoffset(self, text):
    return self.font.getsize(text)[1]

  def getmask(self, text, mode=""):
    return self.getmask2(text, mode)[0]

  def getmask2(self, text, mode="", fill=Image.core.fill):
    size, offset = self.font.getsize(text)
    im = fill("L", size, 0)
    self.font.render(text, im.id, mode=="1")
    return im, offset

##
# Wrapper that creates a transposed font from any existing font
# object.
#
# @param font A font object.
# @param orientation An optional orientation. If given, this should
#   be one of Image.FLIP_LEFT_RIGHT, Image.FLIP_TOP_BOTTOM,
#   Image.ROTATE_90, Image.ROTATE_180, or Image.ROTATE_270.

class TransposedFont:
  "Wrapper for writing rotated or mirrored text"

  def __init__(self, font, orientation=None):
    self.font = font
    self.orientation = orientation # any 'transpose' argument, or None

  def getsize(self, text):
    w, h = self.font.getsize(text)
    if self.orientation in (Image.ROTATE_90, Image.ROTATE_270):
      return h, w
    return w, h

  def getmask(self, text, mode=""):
    im = self.font.getmask(text, mode)
    if self.orientation is not None:
      return im.transpose(self.orientation)
    return im


[docs]def load(filename): """ Load a font file. This function loads a font object from the given bitmap font file, and returns the corresponding font object. :param filename: Name of font file. :return: A font object. :exception IOError: If the file could not be read. """ f = ImageFont() f._load_pilfont(filename) return f
[docs]def truetype(font=None, size=10, index=0, encoding="", filename=None): """ Load a TrueType or OpenType font file, and create a font object. This function loads a font object from the given file, and creates a font object for a font of the given size. This function requires the _imagingft service. :param filename: A truetype font file. Under Windows, if the file is not found in this filename, the loader also looks in Windows :file:`fonts/` directory. :param size: The requested size, in points. :param index: Which font face to load (default is first available face). :param encoding: Which font encoding to use (default is Unicode). Common encodings are "unic" (Unicode), "symb" (Microsoft Symbol), "ADOB" (Adobe Standard), "ADBE" (Adobe Expert), and "armn" (Apple Roman). See the FreeType documentation for more information. :return: A font object. :exception IOError: If the file could not be read. """ if filename: if warnings: warnings.warn('filename parameter deprecated, please use font parameter instead.', DeprecationWarning) font = filename try: return FreeTypeFont(font, size, index, encoding) except IOError: if sys.platform == "win32": # check the windows font repository # NOTE: must use uppercase WINDIR, to work around bugs in # 1.5.2's os.environ.get() windir = os.environ.get("WINDIR") if windir: filename = os.path.join(windir, "fonts", font) return FreeTypeFont(filename, size, index, encoding) raise
[docs]def load_path(filename): """ Load font file. Same as :py:func:`~PIL.ImageFont.load`, but searches for a bitmap font along the Python path. :param filename: Name of font file. :return: A font object. :exception IOError: If the file could not be read. """ for dir in sys.path: if isDirectory(dir): if not isinstance(filename, str): if bytes is str: filename = filename.encode("utf-8") else: filename = filename.decode("utf-8") try: return load(os.path.join(dir, filename)) except IOError: pass raise IOError("cannot find font file")
[docs]def load_default(): """Load a "better than nothing" default font. .. versionadded:: 1.1.4 :return: A font object. """ from io import BytesIO import base64 f = ImageFont() f._load_pilfont_data( # courB08 BytesIO(base64.decodestring(b''' UElMZm9udAo7Ozs7OzsxMDsKREFUQQoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAAA//8AAQAAAAAAAAABAAEA BgAAAAH/+gADAAAAAQAAAAMABgAGAAAAAf/6AAT//QADAAAABgADAAYAAAAA//kABQABAAYAAAAL AAgABgAAAAD/+AAFAAEACwAAABAACQAGAAAAAP/5AAUAAAAQAAAAFQAHAAYAAP////oABQAAABUA AAAbAAYABgAAAAH/+QAE//wAGwAAAB4AAwAGAAAAAf/5AAQAAQAeAAAAIQAIAAYAAAAB//kABAAB ACEAAAAkAAgABgAAAAD/+QAE//0AJAAAACgABAAGAAAAAP/6AAX//wAoAAAALQAFAAYAAAAB//8A BAACAC0AAAAwAAMABgAAAAD//AAF//0AMAAAADUAAQAGAAAAAf//AAMAAAA1AAAANwABAAYAAAAB //kABQABADcAAAA7AAgABgAAAAD/+QAFAAAAOwAAAEAABwAGAAAAAP/5AAYAAABAAAAARgAHAAYA AAAA//kABQAAAEYAAABLAAcABgAAAAD/+QAFAAAASwAAAFAABwAGAAAAAP/5AAYAAABQAAAAVgAH AAYAAAAA//kABQAAAFYAAABbAAcABgAAAAD/+QAFAAAAWwAAAGAABwAGAAAAAP/5AAUAAABgAAAA ZQAHAAYAAAAA//kABQAAAGUAAABqAAcABgAAAAD/+QAFAAAAagAAAG8ABwAGAAAAAf/8AAMAAABv AAAAcQAEAAYAAAAA//wAAwACAHEAAAB0AAYABgAAAAD/+gAE//8AdAAAAHgABQAGAAAAAP/7AAT/ /gB4AAAAfAADAAYAAAAB//oABf//AHwAAACAAAUABgAAAAD/+gAFAAAAgAAAAIUABgAGAAAAAP/5 AAYAAQCFAAAAiwAIAAYAAP////oABgAAAIsAAACSAAYABgAA////+gAFAAAAkgAAAJgABgAGAAAA AP/6AAUAAACYAAAAnQAGAAYAAP////oABQAAAJ0AAACjAAYABgAA////+gAFAAAAowAAAKkABgAG AAD////6AAUAAACpAAAArwAGAAYAAAAA//oABQAAAK8AAAC0AAYABgAA////+gAGAAAAtAAAALsA BgAGAAAAAP/6AAQAAAC7AAAAvwAGAAYAAP////oABQAAAL8AAADFAAYABgAA////+gAGAAAAxQAA AMwABgAGAAD////6AAUAAADMAAAA0gAGAAYAAP////oABQAAANIAAADYAAYABgAA////+gAGAAAA 2AAAAN8ABgAGAAAAAP/6AAUAAADfAAAA5AAGAAYAAP////oABQAAAOQAAADqAAYABgAAAAD/+gAF AAEA6gAAAO8ABwAGAAD////6AAYAAADvAAAA9gAGAAYAAAAA//oABQAAAPYAAAD7AAYABgAA//// +gAFAAAA+wAAAQEABgAGAAD////6AAYAAAEBAAABCAAGAAYAAP////oABgAAAQgAAAEPAAYABgAA ////+gAGAAABDwAAARYABgAGAAAAAP/6AAYAAAEWAAABHAAGAAYAAP////oABgAAARwAAAEjAAYA BgAAAAD/+gAFAAABIwAAASgABgAGAAAAAf/5AAQAAQEoAAABKwAIAAYAAAAA//kABAABASsAAAEv AAgABgAAAAH/+QAEAAEBLwAAATIACAAGAAAAAP/5AAX//AEyAAABNwADAAYAAAAAAAEABgACATcA AAE9AAEABgAAAAH/+QAE//wBPQAAAUAAAwAGAAAAAP/7AAYAAAFAAAABRgAFAAYAAP////kABQAA AUYAAAFMAAcABgAAAAD/+wAFAAABTAAAAVEABQAGAAAAAP/5AAYAAAFRAAABVwAHAAYAAAAA//sA BQAAAVcAAAFcAAUABgAAAAD/+QAFAAABXAAAAWEABwAGAAAAAP/7AAYAAgFhAAABZwAHAAYAAP// //kABQAAAWcAAAFtAAcABgAAAAD/+QAGAAABbQAAAXMABwAGAAAAAP/5AAQAAgFzAAABdwAJAAYA AP////kABgAAAXcAAAF+AAcABgAAAAD/+QAGAAABfgAAAYQABwAGAAD////7AAUAAAGEAAABigAF AAYAAP////sABQAAAYoAAAGQAAUABgAAAAD/+wAFAAABkAAAAZUABQAGAAD////7AAUAAgGVAAAB mwAHAAYAAAAA//sABgACAZsAAAGhAAcABgAAAAD/+wAGAAABoQAAAacABQAGAAAAAP/7AAYAAAGn AAABrQAFAAYAAAAA//kABgAAAa0AAAGzAAcABgAA////+wAGAAABswAAAboABQAGAAD////7AAUA AAG6AAABwAAFAAYAAP////sABgAAAcAAAAHHAAUABgAAAAD/+wAGAAABxwAAAc0ABQAGAAD////7 AAYAAgHNAAAB1AAHAAYAAAAA//sABQAAAdQAAAHZAAUABgAAAAH/+QAFAAEB2QAAAd0ACAAGAAAA Av/6AAMAAQHdAAAB3gAHAAYAAAAA//kABAABAd4AAAHiAAgABgAAAAD/+wAF//0B4gAAAecAAgAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAAB //sAAwACAecAAAHpAAcABgAAAAD/+QAFAAEB6QAAAe4ACAAGAAAAAP/5AAYAAAHuAAAB9AAHAAYA AAAA//oABf//AfQAAAH5AAUABgAAAAD/+QAGAAAB+QAAAf8ABwAGAAAAAv/5AAMAAgH/AAACAAAJ AAYAAAAA//kABQABAgAAAAIFAAgABgAAAAH/+gAE//sCBQAAAggAAQAGAAAAAP/5AAYAAAIIAAAC DgAHAAYAAAAB//kABf/+Ag4AAAISAAUABgAA////+wAGAAACEgAAAhkABQAGAAAAAP/7AAX//gIZ AAACHgADAAYAAAAA//wABf/9Ah4AAAIjAAEABgAAAAD/+QAHAAACIwAAAioABwAGAAAAAP/6AAT/ +wIqAAACLgABAAYAAAAA//kABP/8Ai4AAAIyAAMABgAAAAD/+gAFAAACMgAAAjcABgAGAAAAAf/5 AAT//QI3AAACOgAEAAYAAAAB//kABP/9AjoAAAI9AAQABgAAAAL/+QAE//sCPQAAAj8AAgAGAAD/ ///7AAYAAgI/AAACRgAHAAYAAAAA//kABgABAkYAAAJMAAgABgAAAAH//AAD//0CTAAAAk4AAQAG AAAAAf//AAQAAgJOAAACUQADAAYAAAAB//kABP/9AlEAAAJUAAQABgAAAAH/+QAF//4CVAAAAlgA BQAGAAD////7AAYAAAJYAAACXwAFAAYAAP////kABgAAAl8AAAJmAAcABgAA////+QAGAAACZgAA Am0ABwAGAAD////5AAYAAAJtAAACdAAHAAYAAAAA//sABQACAnQAAAJ5AAcABgAA////9wAGAAAC eQAAAoAACQAGAAD////3AAYAAAKAAAAChwAJAAYAAP////cABgAAAocAAAKOAAkABgAA////9wAG AAACjgAAApUACQAGAAD////4AAYAAAKVAAACnAAIAAYAAP////cABgAAApwAAAKjAAkABgAA//// +gAGAAACowAAAqoABgAGAAAAAP/6AAUAAgKqAAACrwAIAAYAAP////cABQAAAq8AAAK1AAkABgAA ////9wAFAAACtQAAArsACQAGAAD////3AAUAAAK7AAACwQAJAAYAAP////gABQAAAsEAAALHAAgA BgAAAAD/9wAEAAACxwAAAssACQAGAAAAAP/3AAQAAALLAAACzwAJAAYAAAAA//cABAAAAs8AAALT AAkABgAAAAD/+AAEAAAC0wAAAtcACAAGAAD////6AAUAAALXAAAC3QAGAAYAAP////cABgAAAt0A AALkAAkABgAAAAD/9wAFAAAC5AAAAukACQAGAAAAAP/3AAUAAALpAAAC7gAJAAYAAAAA//cABQAA Au4AAALzAAkABgAAAAD/9wAFAAAC8wAAAvgACQAGAAAAAP/4AAUAAAL4AAAC/QAIAAYAAAAA//oA Bf//Av0AAAMCAAUABgAA////+gAGAAADAgAAAwkABgAGAAD////3AAYAAAMJAAADEAAJAAYAAP// //cABgAAAxAAAAMXAAkABgAA////9wAGAAADFwAAAx4ACQAGAAD////4AAYAAAAAAAoABwASAAYA AP////cABgAAAAcACgAOABMABgAA////+gAFAAAADgAKABQAEAAGAAD////6AAYAAAAUAAoAGwAQ AAYAAAAA//gABgAAABsACgAhABIABgAAAAD/+AAGAAAAIQAKACcAEgAGAAAAAP/4AAYAAAAnAAoA LQASAAYAAAAA//gABgAAAC0ACgAzABIABgAAAAD/+QAGAAAAMwAKADkAEQAGAAAAAP/3AAYAAAA5 AAoAPwATAAYAAP////sABQAAAD8ACgBFAA8ABgAAAAD/+wAFAAIARQAKAEoAEQAGAAAAAP/4AAUA AABKAAoATwASAAYAAAAA//gABQAAAE8ACgBUABIABgAAAAD/+AAFAAAAVAAKAFkAEgAGAAAAAP/5 AAUAAABZAAoAXgARAAYAAAAA//gABgAAAF4ACgBkABIABgAAAAD/+AAGAAAAZAAKAGoAEgAGAAAA AP/4AAYAAABqAAoAcAASAAYAAAAA//kABgAAAHAACgB2ABEABgAAAAD/+AAFAAAAdgAKAHsAEgAG AAD////4AAYAAAB7AAoAggASAAYAAAAA//gABQAAAIIACgCHABIABgAAAAD/+AAFAAAAhwAKAIwA EgAGAAAAAP/4AAUAAACMAAoAkQASAAYAAAAA//gABQAAAJEACgCWABIABgAAAAD/+QAFAAAAlgAK AJsAEQAGAAAAAP/6AAX//wCbAAoAoAAPAAYAAAAA//oABQABAKAACgClABEABgAA////+AAGAAAA pQAKAKwAEgAGAAD////4AAYAAACsAAoAswASAAYAAP////gABgAAALMACgC6ABIABgAA////+QAG AAAAugAKAMEAEQAGAAD////4AAYAAgDBAAoAyAAUAAYAAP////kABQACAMgACgDOABMABgAA//// +QAGAAIAzgAKANUAEw== ''')), Image.open(BytesIO(base64.decodestring(b''' iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAx4AAAAUAQAAAAArMtZoAAAEwElEQVR4nABlAJr/AHVE4czCI/4u Mc4b7vuds/xzjz5/3/7u/n9vMe7vnfH/9++vPn/xyf5zhxzjt8GHw8+2d83u8x27199/nxuQ6Od9 M43/5z2I+9n9ZtmDBwMQECDRQw/eQIQohJXxpBCNVE6QCCAAAAD//wBlAJr/AgALyj1t/wINwq0g LeNZUworuN1cjTPIzrTX6ofHWeo3v336qPzfEwRmBnHTtf95/fglZK5N0PDgfRTslpGBvz7LFc4F IUXBWQGjQ5MGCx34EDFPwXiY4YbYxavpnhHFrk14CDAAAAD//wBlAJr/AgKqRooH2gAgPeggvUAA Bu2WfgPoAwzRAABAAAAAAACQgLz/3Uv4Gv+gX7BJgDeeGP6AAAD1NMDzKHD7ANWr3loYbxsAD791 NAADfcoIDyP44K/jv4Y63/Z+t98Ovt+ub4T48LAAAAD//wBlAJr/AuplMlADJAAAAGuAphWpqhMx in0A/fRvAYBABPgBwBUgABBQ/sYAyv9g0bCHgOLoGAAAAAAAREAAwI7nr0ArYpow7aX8//9LaP/9 SjdavWA8ePHeBIKB//81/83ndznOaXx379wAAAD//wBlAJr/AqDxW+D3AABAAbUh/QMnbQag/gAY AYDAAACgtgD/gOqAAAB5IA/8AAAk+n9w0AAA8AAAmFRJuPo27ciC0cD5oeW4E7KA/wD3ECMAn2tt y8PgwH8AfAxFzC0JzeAMtratAsC/ffwAAAD//wBlAJr/BGKAyCAA4AAAAvgeYTAwHd1kmQF5chkG ABoMIHcL5xVpTfQbUqzlAAAErwAQBgAAEOClA5D9il08AEh/tUzdCBsXkbgACED+woQg8Si9VeqY lODCn7lmF6NhnAEYgAAA/NMIAAAAAAD//2JgjLZgVGBg5Pv/Tvpc8hwGBjYGJADjHDrAwPzAjv/H /Wf3PzCwtzcwHmBgYGcwbZz8wHaCAQMDOwMDQ8MCBgYOC3W7mp+f0w+wHOYxO3OG+e376hsMZjk3 AAAAAP//YmCMY2A4wMAIN5e5gQETPD6AZisDAwMDgzSDAAPjByiHcQMDAwMDg1nOze1lByRu5/47 c4859311AYNZzg0AAAAA//9iYGDBYihOIIMuwIjGL39/fwffA8b//xv/P2BPtzzHwCBjUQAAAAD/ /yLFBrIBAAAA//9i1HhcwdhizX7u8NZNzyLbvT97bfrMf/QHI8evOwcSqGUJAAAA//9iYBB81iSw pEE170Qrg5MIYydHqwdDQRMrAwcVrQAAAAD//2J4x7j9AAMDn8Q/BgYLBoaiAwwMjPdvMDBYM1Tv oJodAAAAAP//Yqo/83+dxePWlxl3npsel9lvLfPcqlE9725C+acfVLMEAAAA//9i+s9gwCoaaGMR evta/58PTEWzr21hufPjA8N+qlnBwAAAAAD//2JiWLci5v1+HmFXDqcnULE/MxgYGBj+f6CaJQAA AAD//2Ji2FrkY3iYpYC5qDeGgeEMAwPDvwQBBoYvcTwOVLMEAAAA//9isDBgkP///0EOg9z35v// Gc/eeW7BwPj5+QGZhANUswMAAAD//2JgqGBgYGBgqEMXlvhMPUsAAAAA//8iYDd1AAAAAP//AwDR w7IkEbzhVQAAAABJRU5ErkJggg== ''')))) return f
if __name__ == "__main__": # create font data chunk for embedding import base64, os, sys font = "../Images/courB08" print(" f._load_pilfont_data(") print(" # %s" % os.path.basename(font)) print(" BytesIO(base64.decodestring(b'''") base64.encode(open(font + ".pil", "rb"), sys.stdout) print("''')), Image.open(BytesIO(base64.decodestring(b'''") base64.encode(open(font + ".pbm", "rb"), sys.stdout) print("'''))))")

帮助信息

你可以从IRC频道获取实时帮助: irc://irc.freenode.net#pil。你也可以使用邮件列表: Image-SIG mailing list。当然还可以去 Stack Overflow

如果你发现了Bug,可以去 Github提交issues。